DanSo elektro

Spálená 480/1. 603 00 Brno - Trnitá
+420 774 135 231, +420 777 687 602
solar@danso.cz
Home / Slovníček pojmů / Elektrický proud

Elektrický proud je pohyb nabitých částic, jako jsou elektrony, vodičem nebo jiným elektricky vodivým materiálem. Pohyb těchto nabitých částic způsobuje přítomnost elektrického napětí mezi dvěma body v obvodu. Elektřina může proudit buď ve formě stejnosměrného proudu (DC) nebo střídavého proudu (AC). Elektrony pohybující se ve stejnosměrném proudu proudí jedním směrem v obvodu. Proud v bateriích generují chemické reakce a má konstantní směr toku. Střídavý proud se obvykle vytváří ve veřejné elektrické síti a je používán pro napájení většiny elektrických zařízení. Směr proudu se periodicky mění v souladu s frekvencí a amplitudou střídavého napětí. Proud se měří v ampérech (A). Intenzita proudu udává, kolik náboje prochází bodem obvodu za jednotku času. Elektrický proud je základním pojmem v elektrotechnice a je nezbytný pro fungování elektrických zařízení a obvodů.

Elektroinstalace | Hromosvody | Fotovoltaika