DanSo elektro

Spálená 480/1. 603 00 Brno - Trnitá
+420 774 135 231, +420 777 687 602
solar@danso.cz
Glossary Category:

Blackout

Pod pojmem blackout se označuje rozsáhlý výpadek elektrického proudu na velkém území. Taková situace může trvat v řádu desítek hodin nebo i několik dní, což má vážné dopady na obyvatelstvo. Dobu trvání obnovy elektrické energie lze ve většině případů jen velmi těžko předvídat. Mezi některé příčiny blackoutu můžeme zařadit například přírodní vlivy, technické poruchy v […]

COP

Zkratka COP označuje Coefficient of Performance, tedy koeficient výkonu. Jedná se o poměr mezi množstvím tepla vyprodukovaným v tepelném čerpadle a množstvím energie, které je potřebné pro jeho provoz. V podstatě nám říká, s jakou účinností tepelné čerpadlo přeměňuje dodanou energii na teplo. Výslednou hodnotu vyjadřuje číslo nebo procento.  Například tepelné čerpadlo s COP 4 […]

Distribuční síť

Distribuční síť je infrastruktura, která slouží k distribuci nebo dodávání zboží, služeb nebo energie z centrálního zdroje k jednotlivým uživatelům, zákazníkům nebo spotřebitelům. Tento termín se používá v různých kontextech a v různých odvětvích, jako je například energetika, vodovodní a kanalizační sítě, telekomunikace apod. V energetice představuje distribuční síť elektrickou nebo plynnou síť, která přenáší […]

Elektrárna

Elektrárna je zařízení sloužící k výrobě elektrické energie, která se získává přeměnou z obnovitelných nebo neobnovitelných zdrojů.  Jako neobnovitelné zdroje energie považujeme ty, jejichž množství je omezené (spalování fosilních paliv, štěpná reakce v jaderných elektrárnách). Elektrárny pracující s obnovitelnými zdroji řadíme tepelné, vodní, větrné, geotermální nebo solární.  V České republice se elektrická energie začala prvně […]

Elektrický proud

Elektrický proud je pohyb nabitých částic, jako jsou elektrony, vodičem nebo jiným elektricky vodivým materiálem. Pohyb těchto nabitých částic způsobuje přítomnost elektrického napětí mezi dvěma body v obvodu. Elektřina může proudit buď ve formě stejnosměrného proudu (DC) nebo střídavého proudu (AC). Elektrony pohybující se ve stejnosměrném proudu proudí jedním směrem v obvodu. Proud v bateriích […]

Elektřina

Elektřina je fyzikální jev a forma energie spojená s pohybem elektrického náboje. Elektrický náboj je základní vlastností částic, jako jsou elektrony a protony, které mají opačné náboje. Elektřina se projevuje v mnoha různých způsobech, včetně vytváření elektrických polí, průchodu elektrického proudu vodiči nebo vytváření statické elektřiny. Elektřina je důležitou součástí naší každodenní existence. Má také […]

Elektroinstalace

Elektroinstalace zahrnuje několik druhů elektronických zařízení sloužících pro vedení a ovládání elektrického proudu v oblasti jeho výroby, přeměny nebo spotřeby. Hlavním úkolem je přenos slaboproudých signálů nebo elektrické energie. V automobilové dopravě se místo elektroinstalace používá výraz kabeláž. Elektroinstalace se v budovách nachází v elektroinstalačních lištách, v omítce nebo kanálech a žlabech. Spojení vodičů vzniká […]

Elektroměrový rozvaděč

Elektroměrový rozvaděč je zařízení sloužící pro měření spotřeby elektrické energie a taktéž pro připojení k distributorovi elektrické sítě. Tato zařízení se využívají v domácnostech, rekreačních chatách, ale i v podnicích.  V elektrotechnické praxi se jedná o skříň, ke které se přivádí několik kabelů. Součástí rozvaděče jsou i přístroje pro ovládání elektroinstalace, jištění a měření. Instalace […]

Elektron

Elektron je elementární subatomární částice, která tvoří elektronový obal atomů. Tato částice nemá vnitřní strukturu a není možné ji dále rozložit na menší částice. Elektron nese záporný elektrický náboj rovný elementárnímu náboji a činí přibližně -1,602 × 10^(-19) coulombu. Tento záporný náboj způsobuje přitahování elektronu k jádru atomu, které obsahuje kladně nabitá protony. Hmotnost elektronu […]

Fotovoltaická elektrárna

Fotovoltaická elektrárna je elektrárna, která využívá solární energii k výrobě elektrické energie pomocí fotovoltaických panelů. Tyto panely bývají na velkých plochách, jako jsou střechy budov nebo pole, kde na ně působí sluneční záření. Fotovoltaické panely obsahují speciální materiály, které reagují na sluneční světlo a generují elektrický proud. Fotovoltaické elektrárny mohou být velké nebo malé, od […]